เข้าสู่ระบบ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

     ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน นี้ (“ข้อตกลง”) ได้ระบุข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ ufabetx10.info (“เว็บไซต์” หรือ “การบริการ”) รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่คุณซื้อหรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การบริการ”)

     ข้อตกลง นี้ถือเป็นข้อผูกพันและสัญญาตามกฏหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” “ของคุณ”) และ UFABETX10.info (“UFABET” “เรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลหมายถึงคุณเป็นตัวแทนที่มีอำนาจในการผูกพันหน่วยงานของคุณกับ ข้อตกลง นี้ ซึ่งคำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึงหน่วยงานดังกล่าว 

     หากคุณไม่มีอำนาจในการกระทำดังที่กล่าวมา หรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ คุณไม่ต้องกดยอมรับข้อตกลง หรืออาจไม่เข้าสู่เว็บไซต์และการบริการใดๆ การเข้าสู่เว็บไซต์และการบริการจะถือเป็นการรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อผูกพันในข้อตกลงนี้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณและ UFABET แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม และเป็นการควบคุมการใช้เว็บไซต์และการบริการของคุณ

บัญชีผู้ใช้และการเป็นสมาชิก

     ในการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป การยอมรับ ข้อตกลง นี้ถือเป็นการรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ 

     รวมถึงคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมและการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานโดยบัญชีของคุณ เราอาจมีการตรวจสอบและพิจารณาบัญชีใหม่ ก่อนที่คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานและเริ่มเข้าใช้บริการครั้งแรก การให้ข้อมูลติดต่อใดๆ ที่เป็นเท็จ อาจส่งผลทำให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลง

     หากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใดๆ คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือการละเว้นใดๆ ของคุณ รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว 

     หากตรวจสอบพบว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ หรือ พบการกระทำหรือข้อความของคุณที่มีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงหรือค่าความนิยมของเรา บัญชีของคุณอาจถูกระงับ ปิดใช้งานชั่วคราว หรือลบบัญชี (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) หากบัญชีของคุณถูกลบด้วยเหตุผลข้างต้น คุณอาจจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้าสู่การบริการของเราได้อีก เราอาจปิดกั้นอีเมล์และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง

เนื้อหาผู้ใช้

     เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อความ หรือเนื้อหาสาระ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ระหว่างการใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องความถูกต้อง คุณภาพ คุณธรรม ความชอบด้วยกฏหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเนื้อหา ตลอดจนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทั้งหมด เราอาจตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณได้ส่งหรือสร้างขึ้นระหว่างการใช้บริการ คุณอนุญาตให้เราเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จับเก็บ ดัดแปลงแก้ไข แสดงหรือดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณแต่เพียงผู้เดียวตามที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณ 

     โดยไม่จำกัดสิทธิ์ใดๆ ที่ได้ระบุไว้ที่อื่นในข้อตกลงนี้  เรามีสิทธิ์ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาอันควรเชื่อได้ว่าละเมิดนโยบายใดๆ ของเรา หรืออาจเป็นภัยหรือน่ารังเกียจ คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

การสำรองข้อมูล

     เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีที่เกิดการสูญหายของเนื้อหาใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาและสำรองเนื้อหาของคุณอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสหรือในสถานการณ์บางอย่าง เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ที่ถูกลบ ณ วันและเวลาที่ทางเรามีการสำรองข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของเราเอง ทางเราไม่สามารถรับประกันในเรื่องการคงอยู่ของข้อมูลของคุณได้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

     แม้ว่าภายในเว็บไซต์และการบริการอาจมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ฯลฯ) แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าทางเรามีการเห็นชอบ ความเกี่ยวข้อง การสนับสนุน การรับรอง หรือการเข้าร่วมใดๆ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน ตลอดจนไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด รวมถึงเนื้อหาในแหล่งข้อมูลของเขา 

     เรายังไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณควรต้องตรวจสอบข้อกฏหมายและเงื่อนไขของแหล่งข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เข้าถึงผ่านทางการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์นี้อย่างรอบคอบ การเชื่อมโยงของคุณไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ นั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่เป็นข้อห้าม

     นอกเหนือจากเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในข้อตกลงนี้ คุณห้ามใช้เว็บไซต์และการบริการ หรือเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฏหมาย
 2. ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฏหมาย
 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฏ กฏหมาย หรือข้อบัญญัติระหว่างประเทศ ในประเทศ ส่วนภูมิภาค หรือรัฐใดๆ
 4. ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 5. ก่อกวน ละเมิด ดูหมิ่น เป็นภัย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ลบหลู่ ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการและทุพพลภาพ
 6. ส่งเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 7. อัพโหลดหรือส่งไวรัส หรือโปรแกรมประสงค์ร้ายไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่จะหรืออาจจะกระทบกับการใช้งานหรือระบบปฏิบัติการของเว็บไซต์และการบริการ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเตอร์เน็ตไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
 8. ส่งข้อความคุกคาม หลอกลวง ขโมยข้อมูล แอบอ้างเพื่อล้วงข้อมูล เจาะข้อมูล หรือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เข้าข่ายลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
 10. แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยใดๆ ของเว็บไซต์และการบริการ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเตอร์เน็ต

     เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้เว็บไซต์ของคุณหากพบว่ามีการละเมิดข้อห้ามใดๆ ที่กล่าวมา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิ์ทั้งหมดทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ หรือกฏหมาย หรือสิทธ์อื่นใดที่เทียบเท่ากัน หรือเกี่ยวข้องในเรื่องของลิขสิทธิ์ และสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ค่าความนิยมและสิทธิ์ในการฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์การใช้ เป็นต้น ไม่ว่าในแต่ละกรณีจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงการประยุกต์ใช้ทั้งหมด และสิทธิ์ในการสมัครและรับสิทธิ์ สิทธิ์ในการอ้างขอถือสิทธิ์ย้อนหลัง สิทธิ์ในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หรือมีความคล้ายคลึงหรือเทียบเท่า จะมีการคุ้มครองในรูปแบบต่างๆ ทั้งในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ข้อตกลงนี้ไม่มีการถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นของ UFABETX10.info หรือของบุคคลที่สามให้กับคุณ รวมถึงสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับทาง UFABETX10.info แต่เพียงผู้เดียว

     เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ UFABETX10.info หรือผู้อนุญาต ส่วนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิก และโลโก้นอกเหนืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซท์และการบริการ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

     การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์และบริการของเรา คุณไม่มีสิทธิ์หรือการอนุญาตในการทำซ้ำ หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าของ UFABETX10.info หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม 

การจำกัดความรับผิด

     ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม UFABETX10.info รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาต ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดสำหรับค่าเสียหายใดๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายต่อการสูญเสียกำไร รายได้ ยอดขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ ธุจกิจหยุดชะงัก การสูญเสียเงินออมที่คาดว่าจะได้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ตลอดจนความสูญเสียหรือความเสียหายในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าเป็นผลมาจากการสัญญา การละเมิด การรับประกัน ละเมิดหน้าที่ตามกฏหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นใด และไม่ว่าจะได้รับการชี้แนะถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

     ความรับผิดชอบโดยรวมของ UFABETX10.info รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะจำกัดไว้ที่จำนวนเงินไม่เกินหนึ่งดอลลาร์ หรือตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงเป็นเงินสดให้กับ UFABETX10.info ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าว การจำกัดการรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับอย่างเต็มที่ตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต แม้ว่าวิธีการแก้ไขนี้จะไม่สามารถชดเชยความสูญเสียใดๆ ของคุณก็ตาม 

การชดใช้ค่าเสียหาย

     คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตรายกับเรา UFABETX10.info รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัดหา หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ต่อหนี้สิน ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้เว็บไซต์และการบริการ หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาของคุณ

ข้อตกลงที่แยกจากกัน

     สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่อยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกนำมาใช้และมีผลบังคับใช้และผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฏหมายใดๆ และตั้งใจที่จะจำกัดในขอบเขตตามที่จำเป็น เพื่อจะไม่ทำให้ข้อตกลงนี้ผิดกฏหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากบทบัญญัติใด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ถูกตัดสินตามเขตอำนาจของศาลว่าผิดกฏหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เป็นเจตจำนงค์ของคู่สัญญาที่จะให้ถือว่าบทบัญญัตินั้น หรือส่วนนั้นแยกออกจากข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อตกลงนี้ได้ นั่นหมายถึง สิทธิ์และข้อจำกัดอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงถือเป็นเป็นข้อตกลงที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนบทบัญญัติที่เหลือทั้งหมด หรือบางส่วนจะยังมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

     การสร้าง การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้การบังคับของกฏหมายสารบัญญัติ และกฏหมายวิธีสบัญญัติของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฏหมาย หรือการเลือกใช้กฏหมาย รวมถึงขอบเขตการบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย เขตอำนาจศาลและสถานที่พิพากษาในกรณีนี้ คือศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งคุณยอมรับเขตอำนาจตามบุคคลของศาลดังกล่าว

     คุณขอสละสิทธ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

     เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ หรือข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลง เราจะระบุวันที่ที่ปรับปรุงซึ่งปรากฏที่ด้านล่างของหน้านี้ อีกทั้งเราจะโพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือเราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านช่องทางการติดต่อที่คุณให้ไว้

     ข้อตกลงฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการโพสต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าใช้งานเว็บไซต์และการบริการของคุณหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่นที่ได้ระบุไว้) จะถือว่าเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดต่อเรา

     หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ 

คุณสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่าง https://www.ufabetx10.info/contact-us 

หรือสามารถติดต่อทาง Email : [email protected] 

หรือโทร 064-997-1785 

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

Terms & Conditions

Terms and Conditions

     These terms and conditions (“Agreement”) set forth the general terms and conditions of your use of the ufabetx10.info website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Agreement is legally binding between you (“User”, “you” or “your”) and UFABETX10.info (“UFABET”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity.

     If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement.

     You acknowledge that this Agreement is a contract between you and UFABETX10.info, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

Accounts and membership

     You must be at least 18 years of age to use the Website and Services. By using the Website and Services and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 18 years of age. If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account.

     You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

User content

     We do not own any data, information or material (collectively, “Content”) that you submit on the Website in the course of using the Service. You shall have sole responsibility for the accuracy, quality, integrity, legality, reliability, appropriateness, and intellectual property ownership or right to use of all submitted Content. We may monitor and review the Content on the Website submitted or created using our Services by you. You grant us permission to access, copy, distribute, store, transmit, reformat, display and perform the Content of your user account solely as required for the purpose of providing the Services to you.

     Without limiting any of those representations or warranties, we have the right, though not the obligation, to, in our own sole discretion, refuse or remove any Content that, in our reasonable opinion, violates any of our policies or is in any way harmful or objectionable. You also grant us the license to use, reproduce, adapt, modify, publish or distribute the Content created by you or stored in your user account for commercial, marketing or any similar purpose.

Backups

     We are not responsible for the Content residing on the Website. In no event shall we be held liable for any loss of any Content. It is your sole responsibility to maintain appropriate backup of your Content. Notwithstanding the foregoing, on some occasions and in certain circumstances, with absolutely no obligation, we may be able to restore some or all of your data that has been deleted as of a certain date and time when we may have backed up data for our own purposes. We make no guarantee that the data you need will be available.

Links to other resources

     Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources.

     We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

Prohibited uses

     In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content:

 • for any unlawful purpose;
 • to solicit others to perform or participate in any unlawful acts;
 • to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances;
 • to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others;
 • to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability;
 • to submit false or misleading information;
 • to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet;
 • to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape;
 • for any obscene or immoral purpose; or
 • to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet.

     We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

     “Intellectual Property Rights” means all present and future rights conferred by statute, common law or equity in or in relation to any copyright and related rights, trademarks, designs, patents, inventions, goodwill and the right to sue for passing off, rights to inventions, rights to use, and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection and any other results of intellectual activity which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. This Agreement does not transfer to you any intellectual property owned by UFABETX10.info or third parties, and all rights, titles, and interests in and to such property will remain (as between the parties) solely with UFABETX10.info.

     All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services, are trademarks or registered trademarks of UFABET or its licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services may be the trademarks of other third parties.

     Your use of the Website and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any of UFABETX10.info or third party trademarks.

Limitation of liability

     To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will UFABETX10.info, its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use of content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if the liable party has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages.

     To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of UFABETX10.info and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors relating to the services will be limited to an amount no greater than one dollar or any amounts actually paid in cash by you to UFABETX10.info for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

Indemnification

     You agree to indemnify and hold UFABETX10.info and its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys’ fees, incurred in connection with or arising from any third party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Website and Services or any willful misconduct on your part.

Severability

     All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

Dispute resolution

     The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Thailand without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Thailand. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in Thailand, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts.

     You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.

Changes and amendments

     We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page, post a notification on the main page of the Website. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

     An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

Contacting us

     If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details below:

https://www.ufabetx10.info/contact-us

This document was last updated on October 11th, 2023