เข้าสู่ระบบ

นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมายของนโยบาย

เป้าหมายของนโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อ

 • บริหารจัดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนัน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ให้ความรู้ และแจ้งพนักงาน สมาชิก รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนัน
 • สร้างการตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงาน สมาชิก และชุมชนท้องถิ่นช่วยเหลือกันในการพยายามลดการเกิดอันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏหมาย ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของการพนันคืออะไร?

ปัญหาการพนันเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมการพนันก่อให้เกิดผลร้ายที่ตามมา ดังต่อไปนี้เมื่อ

 • ความปลอดภัยและ/หรือ ความเป็นอยู่ผู้เล่นพนัน และ/หรือครอบครัวและเพื่อนเขาตกอยู่ในความเสี่ยง และเมื่อ
 • ผลกระทบทางลบขยายวงกว้างออกไป

ผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนัน

 • ผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพนันต่อบุคคลและชุมชน คือ
 • ผลกระทบด้านสุขภาพ – ความเครียด ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล สุขภาพไม่ดี และการคิดสั้น
 • ผลกระทบด้านการงาน การเรียน – ตกงาน ขาดงาน ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
 • ผลกระทบด้านการเงิน – การเงินฝืดเคือง มีหนี้สิ้น สูญเสียทรัพย์สิน ล้มละลาย
 • ผลกระทบด้านกฏหมาย – การโจรกรรม การฉ้อฉล การหลอกลวง
 • ผลกระทบด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น – ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์แตกแยก ครอบครัวทอดทิ้ง
 • ผลกระทบด้านช่วยเหลือสังคม – แรงกดดันในเรื่องทำการบริจาค หรือการเรี่ยไร

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบคืออะไร?

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมดูแลที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะลดลง อีกทั้งทำให้ทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับการพนัน

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล ชุมชน กลุ่มธุรกิจการพนัน รวมถึงภาครัฐ เพื่อให้บรรลุผลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตอบสนองต่อความกังวลของชุมชน

กลยุทธ์ในการลดอันตรายจากการพนัน

UFABETX10.info มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และ UFABET จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการพนัน

UFABET Responsible Gambling Policy

UFABET Responsible Gambling Policy

Policy Goals

The goals of the Responsible Gambling Policy are to:

 • Manage potential harm associated with gambling by creating a responsible gambling environment.
 • Educate and inform employees, members and the local community about potential harm associated with gambling.
 • Create awareness of significant benefits that will arise where employees, members and the local community assist the club in its endeavours to minimize potential harm associated with gambling.
 • Ensure compliance of the Relevant Acts and Codes of Practice.

What is Problem Gambling?

 • Problem gambling exists when gambling activity results in a range of adverse consequences where:
 • The safety and/or well-being of gambling customers and or their families and friends are placed at risk; and
 • Negative impacts extend to the broader community.
 • Potential Harmful Effects of Problem Gambling
 • Some potential harmful effects of problem gambling on individuals and the community are:
 • Personal – stress, depression and anxiety, poor health, suicide.
 • Work and study -job loss, absenteeism, poor performance.
 • Financial – financial hardships, debts. Asset losses, bankruptcy.
 • Legal – theft, fraud, scams.
 • Interpersonal – domestic violence, relationship breakdown, family neglect.
 • Community services – pressure on charities and public purses.

What is Responsible Gambling?

Responsible gambling occurs in a regulated environment where the potential for harm associated with gambling is minimized and people make informed decisions about their participation in gambling.

Responsible gambling occurs as a result of the collective actions and shared ownership by individuals, communities, the gambling industry and Government, to achieve outcomes that are socially responsible and responsive to community concerns.

Harm Minimization Strategies

UFABETX10.info has a responsibility to ensure that Responsible Gaming Policy is strictly adhered to.

UFABET will implement strategies to minimize the potential harm associated with gambling.

About Company

For any other information, please see our company.